Warunki użytkowania

WPROWADZENIE

Warunki („Warunki”) opisują, w jaki sposób AM PROJEKT Adrian Muszyński Al. Bielska 141a/25 43-100 Tychy („Firma”, „my” i „nasza”) reguluje korzystanie z tej witryny projekt-am.pl/ („Witryna”) ). Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze zasady dotyczące korzystania z Witryny. Firma może zmienić Warunki w dowolnym czasie. Firma może poinformować użytkownika o zmianach w Regulaminie za pomocą dostępnych środków komunikacji. Firma zaleca częste sprawdzanie witryny, aby zobaczyć aktualną wersję Warunków.

Jeśli reprezentujesz osobę prawną, poświadczasz, że jesteś uprawniony przez taką osobę prawną do zaakceptowania Warunków jako podmiot prawny, który reprezentujesz.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Nasza polityka prywatności jest dostępna na oddzielnej stronie. Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy informacje o Tobie. Poprzez korzystanie z Witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych informacji jakie odbywa się zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Firma nie gromadzi świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia (szesnaście lat). Jeśli masz mniej niż 16 (szesnaście) lat, nie możesz korzystać z Witryny i nie możesz jej używać w żadnych okolicznościach
3. USŁUGI

Witryna umożliwia korzystanie z Usług dostępnych w Witrynie. Nie będziesz korzystać z usług w nielegalnych celach.

4. USŁUGI OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać łącza do innych witryn, aplikacji i platform (zwanych dalej „Witrynami połączonymi”).Firma nie kontroluje Powiązanych Witryn i nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały Stron Powiązanych. Firma udostępnia te linki w celu zapewnienia funkcjonalności lub usług w Witrynie.

5. ZAKAZANE UŻYWANIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Firma udziela użytkownikowi nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwołalnej licencji na dostęp i korzystanie z Witryny z jednego urządzenia zgodnie z Warunkami. Nie wolno korzystać z Witryny w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych. Użytkownik nie może korzystać z Witryny w sposób, który może wyłączać, uszkadzać lub ingerować w Witrynę. Wszystkie treści obecne na Stronie włączając tekst, kod, grafikę, logotypy, obrazy, kompilację, oprogramowanie używane na Stronie są zwane dalej „treścią”. Treść jest własnością Firmy lub jej kontrahentów i jest chroniona prawem autorskim i własności intelektualnej. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich informacji o prawach autorskich i innych zastrzeżeniach prawnych lub ograniczeń zawartych w Treści i nie wolno mu zmieniać treści Witryny. Użytkownik nie może publikować, przekazywać, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, uczestniczyć w transferze ani tworzyć i sprzedawać dzieł pochodnych, ani w jakikolwiek sposób korzystać z dowolnej Treści. Korzystanie z Witryny nie uprawnia Cię do nielegalnego i niedozwolonego korzystania z Treści, w szczególności nie możesz zmieniać praw własności ani powiadomień w Treści. Będziesz używać Treści tylko do użytku osobistego i niekomercyjnego. Firma nie udziela Licencjobiorcy żadnych licencji na własność intelektualną.

6. MATERIAŁY FIRMY

Publikując, przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub przesyłając Treść, udzielasz Firmie prawa do korzystania z Treści w związku z działalnością firmy, w tym między innymi z prawem do transmitowania, publicznego wyświetlania, rozpowszechniania, publicznego wykonywania, kopiowania , reprodukować i tłumaczyć treści; i opublikować swoje imię w związku z Twoimi treściami. Odszkodowanie nie przysługuje w związku z korzystaniem z Treści Użytkownika. Firma nie będzie zobowiązana do publikowania lub korzystania z jakichkolwiek Treści, które mogą Państwo przesłać, i może w każdej chwili usunąć Treści. Publikując, przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub przesyłając Treść, gwarantujesz i oświadczasz, że jesteś właścicielem wszystkich praw do tej Treści.

7. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI NIEKTÓRYCH ZOBOWIĄZAŃ

Informacje dostępne za pośrednictwem Witryny mogą zawierać błędy typograficzne lub niedokładności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za te nieścisłości i błędy. Firma nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dostępności, dokładności, niezawodności, przydatności i aktualności Treści zawartych w Serwisie i usług dostępnych na Stronie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszystkie takie Treści i usługi są świadczone na zasadzie „tak jak jest”. Firma zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków dotyczących tej Treści i usług, w tym gwarancji i warunków handlowych, przydatności do określonego celu. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma nie będzie odpowiedzialna za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, specjalne, represyjne szkody, w tym, między innymi, za utratę przyjemności, danych lub zysków, w związku z korzystaniem lub realizacją usług Witryny w kontekście niemożności lub opóźnienia korzystania z Witryny lub jej usług lub jakiejkolwiek zawartości Witryny lub w inny sposób wynikający z korzystania z Witryny Jeśli wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody, pośrednie lub przypadkowe, są zabronione w konkretnym przypadku, wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku użytkownika.

8. ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się chronić firmę, jej menedżerów, dyrektorów, pracowników, agentów i strony trzecie przed wszelkimi kosztami, stratami, wydatkami (w tym kosztami obsługi prawnej), zobowiązaniami związanymi z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Witryny oraz przed naruszeniem Warunków lub naruszeniem jakichkolwiek praw stron trzecich lub naruszeniem obowiązującego prawa. Firma może przyjąć wyłączną obronę, użytkownik będzie współpracować z Firmą w zakresie zapewniania wszelkich dostępnych środków obrony.

9. OGRANICZENIE DOTYCZĄCE ZAKOŃCZENIA I DOSTĘPU

Firma może zamknąć konto użytkownika, zakończyć dostęp do Witryny i związanych z nią usług lub jakiejkolwiek części w dowolnym momencie, bez powiadomienia, w przypadku naruszenia Warunków.

10. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Prawem właściwym dla Warunków są prawa materialne kraju, w którym Firma jest utworzona, z wyjątkiem przepisów kolizyjnych. Użytkownik nie będzie korzystał z Witryny w jurysdykcjach, które nie wprowadzają w życie wszystkich postanowień Warunków. W związku z Warunkami lub korzystaniem z Witryny nie istnieje domniemanie, że łączą Cię wspólne przedsięwzięcia, partnerstwo, zatrudnienie lub agencja. Żadne z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach nie stanowi odstępstwa od prawa Firmy do przestrzegania żądań lub wymagań organów państwowych, sądowych, policyjnych i organów ścigania dotyczących korzystania z Witryny. Jeśli jakakolwiek część Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, wówczas klauzule nieważności lub niemożliwe do wyegzekwowania zostaną uznane za zastąpione ważnymi i wykonalnymi klauzulami będą podobne do oryginalnej wersji Warunków oraz innych części i sekcji Warunków i będą obowiązywać Ciebie i Firmę. Warunki stanowią całość porozumienia między Tobą a Firmą w zakresie korzystania z Witryny i Warunków, zastępując wszelkie wcześniejsze komunikaty i oferty, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, pomiędzy Tobą a Firmą. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się lub opóźnienie w wypełnieniu swoich obowiązków w przypadku, gdy brak lub opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od Firmy, w tym awarii technicznych, klęsk żywiołowych, blokad, embarg, zamieszek, aktów prawnych, regulacji prawnych lub rozkazy rządów, aktów terrorystycznych, wojny lub jakiejkolwiek innej siły poza kontrolą Firmy. W przypadku kontrowersji, roszczeń, roszczeń, sporów lub przyczyn działania między Firmą a użytkownikiem w związku z Witryną lub innymi pokrewnymi problemami lub Warunkami, Ty i Firma zgadzasz się na próbę rozwiązania takich kontrowersji, żądań, roszczeń, sporów lub przyczyny podjęcia działań w drodze negocjacji w dobrej wierze, a w przypadku niepowodzenia takich negocjacji, wyłącznie za pośrednictwem sądów kraju, w którym Firma jest założona.

11. REKLAMACJE

Zobowiązujemy się rozwiązać wszelkie skargi dotyczące gromadzenia lub wykorzystywania Twoich danych osobowych. Jeśli chciałbyś złożyć skargę dotyczącą niniejszych Warunków lub naszych praktyk w odniesieniu do twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami: projekt.am@o2.pl. Odpowiemy na Twoją skargę tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu 30 dni. Mamy nadzieję, że rozwiążemy każdą zgłoszoną do nas skargę, jednak jeśli uważasz, że Twoja skarga nie została rozwiązana w odpowiedni sposób, zastrzegasz sobie prawo do skontaktowania się z lokalnym organem nadzorującym ochronę danych.

12. INFORMACJE KONTAKTOWE

Możesz skontaktować się z nami w formie pisemnej pod adresem projekt.am@o2.pl lub AM PROJEKT Adrian Muszyński Al. Bielska 141a/25 43-100 Tychy.